breadcrumb

Mô tả phát triển bền vững

Tại Phương Trung, chúng tôi đề cao việc phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu cũng như giá trị cốt lõi mà Phương Trung cam kết hướng tới

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu luôn là vấn đề nan giải và đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mọi quốc gia, mọi tổ chức và mọi cá nhân.